1. OPĆE ODREDBE

Zahtjev gosta za rezervaciju smještaja smatra se ponudom za sklapanje ugovora o pružanju usluga smještaja. Ugovor se smatra sklopljenim kada gost primi pisanu potvrdu Agencije o rezervaciji.Podnošenjem zahtjeva za rezervaciju gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima te da ih u cijelosti prihvaća. Agencija zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta.

Sve smještajne jedinice iz ponude Agencije opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležnog ureda  državne uprave RH. Standardi smještaja ili drugih turističkih usluga u pojedinim mjestima mogu biti različiti i nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri od informacija objavljenih na web stranicama Agencije i/ili u njezinim promidžbenim materijalima.

2. REZERVACIJA

Rezervacija smještaja može se zatražiti putem elektroničke pošte, telefonski, poštom ili osobno u poslovnici Agencije kao i u poslovnicama ugovornih partnera Agencije  i/ili putem njihovih Internet stranica. Prihvat ponude / potvrda rezervacije podrazumijeva i prihvat ovih Općih uvjeta koji postaju sastavni dio ugovora o pružanju usluga smještaja.

Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa relevantnim cijenama, opisima i fotografijama svake smještajne jedinice koje Agencija šalje uz ponudu.

Agencija isključuje svaku odgovornost za istinitost podataka koje je gost naveo u zahtjevu za rezervaciju.

Nakon uplate avansa ili ukupne cijene naručene usluge, Agencija će gostu izdati voucher s ugovorenim i plaćenim uslugama. Gost je dužan predati vaucher iznajmljivaču prilikom dolaska u smještajni objekt koji obvezuje na ispunjenje naručenih usluga.

3. SADRŽAJ I CIJENA SMJEŠTAJA

Gost je dužan platiti samo one usluge koje su navedene u dokumentu za rezervaciju.

Posebne usluge su usluge koja pruža smještajna jedinica, ali nisu uključene u cijenu smještaja, pa ih  gost zasebno naručuje i plaća. Posebne usluge potrebno je zatražiti u zahtjevu za rezervaciju, doplaćuju se na cijenu usluge smještaja i ulaze u konačni obračun.

Ako gost nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, dužan je prihvatiti bilo koji službeno registrirani smještajni objekt, opisan u katalogu i cjeniku. U okviru mogućnosti, Agencija će nastojat udovoljiti dodatnim zahtjevima gosta (komfor, pogled, i sl.), ali ne može jamčiti za njihovo ispunjenje.

Minimalni boravak u smještaju je 4 noći, a za kraći boravak, cijena smještaja se povećava za 30%.

Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan obračuna – uplate. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane iznajmljivača kao pružatelja usluga.

Cijene navedene u ponudama i programima Agencije bazirane su na ugovorima s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cjeniku u smještajnom objektu te eventualna razlika u cijeni nije predmet reklamacije.

 4. PLAĆANJE

Po primitku potvrde o rezervaciji gost mora izvršiti avansno plaćanje u iznosu 20% od ugovorene cijene, u narednih 7 dana, čime se definitivno potvrđuje rezervacija. Predujam vrijedi kao unaprijed plaćeni dio cijene. Preostali iznos cijene plaća se na dan dolaska, na licu mjesta u agenciji. U slučaju da se gost ne pridržava rokova plaćanja, rezervacija se može otkazati.

PRAVO GOSTA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

U slučaju da gost želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate avansa, mora to učiniti u pisanom obliku (e-mailom, poštom ili faksom). Pod izmjenom se smatra svaka promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge.

Prva izmjena rezervacije, ukoliko je moguće bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku slijedeću izmjenu rezervacije naplatit će se trošak u iznosu od 15 EUR.

Ako gost pravodobno ne otkaže naručenu uslugu, iz plaćenog dijela cijene naplaćuje se naknada štete

Za otkaz rezervacije najavljen od 60 i više dana prije dolaska u smještaj: vraća se 100% plaćenog iznosa umanjen za bankovne troškove.

Za otkaz rezervacije najavljen od 59 do 30 dana prije dolaska: naplaćuje se 50% od plaćenog iznosa.

Za otkaz rezervacije najavljen od 29 do dana dolaska ili u slučaju NO SHOW: naplaćuje se 100% od plaćenog iznosa.

Ako gost pronađe drugog korisnika za njegovu otkazanu rezervaciju, Agencija će nakon pisanog primitka svih potrebnih podataka o novom gostu prenijeti rezervaciju na ime novog gosta i o tome poslati potvrdu. Već primljeni avans Agencija zadržava do podmirivanja ukupne cijene smještaja.

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija se obvezuje osigurati gostu odabrani smještaj u rezerviranom terminu, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

Agencija može predložiti promjenu rezerviranog smještaja ili otkazati smještaj potpuno ili djelomično ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom Agenciji  da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde rezervacije tih smještajnih jedinica.

Ako gost uplati rezervaciju koju Agencija ne može ispuniti (oniline ili po pogrešnoj ponudi) gostu će se ponuditi zamjenski smještaj iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati zamjenski smještaj koji je skuplji od rezerviranog, dužan je platiti razliku, a ako je zamjenski smještaj jeftiniji od rezerviranog, Agencija vraća gostu razliku.

Agencija je dužna sve goste koji su uplatom potvrdili dolazak, obavijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska zamjenskog smještaja vratiti plaćeni iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

KUĆNI RED

Svaki smještajni objekt ima kućni red kojeg su se gosti dužni pridržavati. Svako grubo kršenje pravila kućnog reda može imati za posljedicu trenutni otkaz smještaja, a gost je dužan napustiti smještaj u roku od dva sata, slobodan od osoba i stvari, bez prava na povrat plaćene cijene i/ili prava na naknadu štete.

DOLAZAK/ODLAZAK GOSTA

Prilikom dolaska u odredište, gost je dužan predati Agenciji osobne dokumente radi prijave nadležnim tijelima RH. Osobni dokumenti vraćaju se odmah gostu ako je podmiren račun smještaja u cijelosti. U protivnom Agencija zadržava jedan osobni dokument do potpune naplate računa.

Vrijeme dolaska u smještaj je od14,00 do 21,00sati, a vrijeme odlaska iz smještaja jedo 10,00 sati. U slučaju da dolazak gosta nije moguć do 21,00 sat, gost je dužan o tome odmah obavijestiti Agenciju ili iznajmljivača. U protivnom Agencija ne odgovara za uredno ispunjenje naručenih usluga smještaja.

U slučaju dolaska više osoba u smještaj od rezervacije, iznajmljivač ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili može tražiti nadoplatu na licu mjesta. Mogućnost boravka većeg broja osoba ovisi isključivo o dobroj volji iznajmljivača te o raspoloživosti kapaciteta smještaja.

Iznajmljivač ima pravo uskratiti gostu smještaj ukoliko u rezervaciji nije prijavio kućnog ljubimca ili može tražiti nadoplatu na licu mjesta.

U slučaju da gost želi produžiti svoj boravak u smještaju, Agencija  i/ili iznajmljivač će udovoljiti zahtjevu u okviru mogućnosti.

U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti cjelokupan iznos iz obvezujuće rezervacije.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan poštivati pravila kućnog reda te koristiti smještaj i opremu u njemu s pozornošću dobrog domaćina. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost i nakon upozorenja nije prilagodio svoje ponašanje s kućnim redom, gubi pravo daljnjeg korištenja rezerviranog smještaja.

Gosti koriste bazen/whirpool i svu opremu u smještaju na vlastitu odgovornost. Djeca ne smiju koristiti bazen/whirpool bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe.

Sve štete i nedostatke uzrokovane ili otkrivene od strane gosta, moraju se odmah prijaviti iznajmljivaču ili Agenciji. Na taj način će štete/nedostaci odmah biti uklonjeni bez umanjivanja kvalitete boravka. Gost je odgovoran za svaku štetu koju prouzroči u smještaju i istu je dužan platiti iznajmljivaču na licu mjesta. Isto vrijedi i za štetu koju gost prouzroči iznajmljivaču jer smještajnu jedinicu, zbog oštećenja, prljavštine ili uništenja opreme za koje je odgovoran gost, ne može na vrijeme pospremiti za sljedeće goste.

STVARI GOSTA

Gost je dužan voditi brigu o stvarima koje je donio u smještaj te sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje tih stvari. Agencija isključuje svaku odgovornost za oštećenje, uništenje, krađu ili gubitak prtljage, dragocjenosti i stvari gosta u smještajnom objektu. Gubitak ili krađu stvari gost je dužan prijaviti  iznajmljivaču/Agenciji te nadležnoj policijskoj postaji.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija je dužna voditi brigu o pružanju ugovorenih usluga sukladno dobrim običajima u turizmu.

Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga zbog više sile.

Agencija isključuje svaku odgovornost za nedostatke smještaja. Za sve nedostatke smještaja kao i za njegovo održavanje odgovoran je isključivo iznajmljivač kao pružatelj usluge.

 Agencija isključuje svaku odgovornost za određene vanjske čimbenike koji mogu utjecati na zadovoljstvo gosta (npr. prometne gužve, uređenje plaže, udaljenost javnih plaža od smještaja,  eventualne buke zbog održavanja koncerata, manifestacija, proslava i sl.).

PRIGOVOR NA USLUGE

Gost ima pravo prigovora na kvalitetu pruženih usluga.

Ako pri dolasku u smještaj, gost utvrdi određene nedostatke, dužan je o tome odmah obavijestiti iznajmljivača kao pružatelja usluga odnosno Agenciju. Gost je dužan surađivati s Agencijom  i s iznajmljivačem u dobroj vjeri kako bi se odmah otklonili uzroci prigovora. Ako gost ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara naručenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu reklamaciju gosta niti je u obvezi po njoj postupiti.

Ako gost samoinicijativno napusti smještaj i pronađe drugi smještaj, s time da Agenciji i iznajmljivaču nije dao mogućnost da otklone uzroke nezadovoljstva ili da mu pronađu zamjenski smještaj jednake vrijednosti, u tom slučaju gost nema pravo na povrat novca niti ima pravo zahtijevati naknadu štete bez obzira da li je prigovor opravdan.

Ukoliko se opravdani razlog nezadovoljstva gosta ne može u primjerenom roku otkloniti, Agencija se obvezuje pronaći zamjenski smještaj jednake vrijednosti.Ako gost prihvati zamjenski smještaj koji je skuplji od rezerviranog,  dužan je platiti razliku, a ako je zamjenski smještaj jeftiniji od rezerviranog, Agencija vraća gostu razliku.

Najviša naknada po prigovoru ograničena je do iznosa reklamiranog dijela usluge te ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost nema pravo tražiti naknadu nematerijalne ili osobne štete.

Prigovor na usluge čiji se uzrok nije mogao otkloniti za vrijeme boravka u smještaju, gost može dostaviti u pisanom obliku Agenciji ili  partner agenciji, u roku od dva tjedna nakon odlaska iz smještaja, sa svim priloženim dokazima (fotografije, izjave svjedoka i sl.). Agencije partneri nisu ovlaštene za rješavanje odštetnih zahtjeva gosta. Prigovor se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje kao ni u slučaju nedostavljanja valjanih dokaza. U svakom slučaju, u interesu je gosta da surađuje, da djeluje u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svakog prigovora tijekom svog boravka u smještaju.

Agencija će dostaviti pisani odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Ukoliko gost izvrši rezervaciju iz posebne LAST MINUTE ponude, tada prihvaća sve rizike takve rezervacije. LAST MINUTE rezervacije sadrže u sebi neizvjesnost na koju Agencija ne može utjecati, a gost je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvu rezervaciju te  nema pravo na prigovor.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost svoje osobne podatke daje dobrovoljno. Osobne podatke gosta Agencija koristi isključivo u svrhu realizacije tražene usluge kao i u svrhu međusobne komunikacije. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke gosta proslijediti trećim osobama osim u svrhu realizacije tražene usluge ili prijave nadležnim državnim tijelima u slučajevima reguliranim posebnim zakonom. Osobni podaci gosta čuvaju se u bazi podataka. Gost daje privolu ako se njegovi osobni podaci koriste u svrhu marketinških akcija agencije.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Agencija i gost obvezuju se sve eventualne sporove iz rezervacije/ponude odnosno ugovora rješavati sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnog suda sjedišta Agencije i mjerodavno pravo RH.