FE-MI turs d.o.o.

društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i turistička agencija
Karigador 74 b
52474 Brtonigla

Pravila zaštite privatnosti

 1. Svrha prikupljanja osobnih podataka

U svrhu obrade upita ili zahtjeva za rezervaciju određene usluge, Agencija od korisnika prikuplja slijedeće osobne podatke: ime i prezime, adresa, telefon, mail adresa, datum i mjesto izdavanja osobnog dokumenta, državljanstvo, država prebivališta, datum i mjesto rođenja, podaci o plaćanju.

Prije prikupljanja osobnih podataka, korisniku se pruža jasna informacija o svrsi i osnovi prikupljanja, vrsti obrade osobnih podataka, te eventualnim trećim stranama koje će informacijama pristupati.

Kada se obrada temelji na privoli, Agencija će od korisnika prethodno zatražiti privolu za obradu njegovih osobnih podataka.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika odnosno gosta kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Svi podaci koji se prikupljaju čuvaju se do izvršenja ugovorene usluge, a najviše do kraja tekuće poslovne godine, osim za podatke za koje postoji zakonska obveza dužeg čuvanja.

Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se  godinu dana od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača i pružanje ugostiteljskih usluga.

Upisom e-mail adrese u obrazac „Newsletter” korisnik dozvoljava da mu se šalju novosti u ponudi, popustima, akcijama i ostalim povoljnostima iz ponude Agencije.

 1. Vrijednost osobnih podataka

Osobni podaci koje Agencija prikuplja i obrađuje u svom radu i poslovanju, smatraju se povjerljivom nematerijalnom informacijskom imovinom ustupljenom od strane vlasnika – fizičkih osoba kojima ti podaci pripadaju i na koje se odnose. S ovim podacima Agencija postupa s posebnom pažnjom, a koriste se isključivo u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni.

 1. Primatelji osobnih podataka

Osobni podaci gostiju, moraju se dostaviti u nacionalni sustav evidencije gostiju –eVisitor.

Iznimno, na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, osobni podaci se dostavljaju nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, regulatornim organima itd.).-

Kada je to neophodno za pružanje ugovorene usluge, osobni podaci se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka.

 1. Prava korisnika

Poštujući načelo transparentnosti Agencija će korisniku pružiti sve informacije u svezi s obradom njegovih osobnih podataka u sažetom, razumljivom i lako dostupnom obliku te ga upoznati s njegovim pravima.

U tom smislu, korisnik može uvijek zatražiti:

 • pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka
 • ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko korisnik smatra da je neko od njegovih prava povrijeđeno, može uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu u RH odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr

 1. Mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni osobni podaci obrađuju se uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bi se spriječila svaka neovlaštena obrada podataka. Prikupljaju se samo oni podaci koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvaju se dulje nego što je to potrebno odnosno određeno zakonskim propisima.

Pristup osobnim podacima omogućen je isključivo na temelju poslovne potrebe. Mjera definiranih ovim pravilima moraju se pridržavati svi zaposlenici, kao i treće strane koje imaju pristup osobnim podacima koje im je povjerila Agencija.

Iako se poduzimaju sve dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju sprečavanja neovlaštenog otkrivanja prikupljenih osobnih podataka, Agencija ne može isključiti rizik i mogućnost da neki od prikupljenih osobnih podataka bude slučajno otkriven, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite. Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za eventualnu štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

 1. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti:

 • osobno u poslovnici Agencije,
 • na adresu elektroničke pošte: fe-mi@fe-mi.hr,
 • poštom na adresu: Fe-Mi turs d.o.o., Karigador 74b, 52474 Brtonigla

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev/upit biti će čim prije riješen, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja. Prilikom rješavanja navedenih zahtjeva Agencija će uložiti sve razumne napore kako bi se potvrdio identitet korisnika i spriječila neautorizirana obrada osobnih podataka.

 

Kontakt:

E-mail: fe-mi@fe-mi.hr
Tel/Fax: 052-735/292 – 052-735/031

Karigador 74b, 52474 Brtonigla

 1. Izmjene i dopune Pravila

Ova Pravila primjenjuju se od 28.03.2019.

Izmjene i dopune ovih Pravila biti će pravovremeno objavljene na ovoj stranici.

Korištenjem web stranice www.fe-mi.hr korisnik daje svoju privolu za postupanje s osobnim podacima na način naveden ovim pravilima.